Programma

SAMEN... op stap naar... een kindvriendelijk, landelijk, maar bovenal verkeersveilig Glabbeek!

Download hier onze brochure 'Samen op stap'.

 

 

Een veiliger Glabbeek

Een verkeersveilig Glabbeek
 • Fietspaden- en voetpadennet dienen beter onderhouden én uitgebreid te worden.
  We onderzoeken de uitbreiding van het fietspaden- en voetpadennetwerk. Fietspaden trekken we door naar de aanliggende gemeente. In het verkeer hebben we aandacht voor minder mobiele mensen. Alle verkeersboden stellen we op punt.
 • Herbekijken van de voorrang van rechts.
  Afschaffing van de voorrang van rechts heeft zijn voordelen, maar niet overal. We onderzoeken waar de voorrang van rechts beter terug ingevoerd kan worden.
 • Snelheid
  Bekijken van de snelheid in de straten en nagaan hoe dit efficiënt aangepakt kan worden.
 • Trage wegen onderhouden en openstellen.
  Bij het huidige beleid worden er vijf trage wegen opnieuw in gebruik genomen per jaar, ofwel door bepaalde tracés te verleggen of bepaalde trage wegen ter heropenen (over een periode van 15 jaar). Dit dient veel sneller te gebeuren, 15 jaar is veel te lang. De trage wegen zijn nl. een belangrijk onderdeel van een verkeersveilig Glabbeek. 
 • Samenwerken met de buurgemeenten om een gezamenlijke app op te maken met veilige wegen van en naar school.
 • De actie ‘zichtbaarheid in het verkeer’ beter promoten.
 • In woonkernen alternatieven voorstellen om het doorgaand verkeer te ontraden.
 • Opstellen van een ‘BIN’ (burgerinformatienetwerk) tegen inbraken. Zo houdt iedereen in zijn wijk de burgers en politie op de hoogte bij verdachte handelingen.

 •  

Inspraak voor iedereen

Inspraak
 • Iedereen moet op de hoogte zijn over nieuwe projecten alvorens er beslissingen genomen worden (informeren / inspraak / besluit).
  Het besluit moet niet reeds gemaakt zijn alvorens men de inwoners informeert hierover.
 • Iedereen kan zelf het initiatief nemen om een project voor te stellen in de gemeente en men kan hiervoor een budget ter beschikking krijgen om dit project uit te werken. Uiteraard onder begeleiding van de gemeente.
 •  

Een opener en transparanter Glabbeek

Transparant
 • Op de website van de gemeente moet een overzicht komen met de lopende punten van de gemeenteraad (incl. dossier), zo kan iedereen op elk moment de lopende zaken in de gemeente opvolgen.
 • Er moet een livestreaming van de gemeenteraad komen. Iedereen kan van achter zijn computer de gemeenteraad volgen en ook in het archief kijken.
 •  

Een toeristischer en landelijker Glabbeek

Landelijk Glabbeek
 • Degelijke wandel- en fietsroutes opstellen én meer promoten.
  De bestaande fietsknooppunten opfrissen en uitbreiden. Deze wandel- en fietsroutes online plaatsen en borden plaatsen op de routes. 
 • Kunstenaars betrekken bij het Glabbeeks landschap. Zo krijgt Glabbeek zijn eigen trekpleisters.
 • Ook de lokale handelaars (o.a. Bed & Breakfast De Wever, restaurant ‘t Molenhuys in Bunsbeek,…) mee promoten en opnemen in de wandel- en fietsroutes.
 • Opmaken van een brochure ‘(H)eerlijk lokaal’. Deze brochure laat inwoners en bezoekers kennis maken met de streekproducten. In de brochure worden landbouwbedrijven uit de gemeente voorgesteld die aan korteketenverkoop doen. Op die manier wordt de consument bewust gemaakt van de voordelen van lokaal geteelde producten die rechtstreeks bij de bedrijven kunnen worden aangekocht. Deze brochure zal vrij verkrijgbaar zijn bij de gemeente en zal aan alle nieuwe inwoners overhandigd worden bij inschrijving in onze gemeente.
 • Het houden van een jaarlijkse streekproductenmarkt, een avondmarkt met streekproducten. Hier kunnen bezoekers terecht bij verschillende kraampjes waar tal van streekproducten worden aangeboden. Verder zijn er ook ambachtslui aanwezig en is er animatie voorzien.
 • Losloopweides voorzien voor honden. Een losloopweide met een sociaal karakter, waar men o.a. een babbeltje kan slaan.
 •  

Een economisch Glabbeek

appels
 • Herbekijken van de evenementenhal voor 2.000 personen.
  Glabbeek heeft geen grote evenementenhal nodig. Onderzoeken wat met deze ruimte gedaan kan worden i.p.v. een evenementenhal voor 2.000 personen.
 • Opwaarderen van de beschikbare zalen (de Mispel en de Glazuur).
 • ​Het winkelcentrum naast de Spar verder onderzoeken. Nieuwe woongelegenheid is noodzakelijk, het aantal voorziene winkels niet. Leegstand van winkelruimte dient vermeden te worden.
 • Promoten van eigen handelaars, werkmannen en -vrouwen van onze gemeente.
  Op de website van de gemeente wordt een overzicht geplaatst van alle handelaars in onze gemeente per categorie. Vaak zijn mensen niet op de hoogte welke handelaars, werkmannen en -vrouwen zich in Glabbeek bevinden.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van vacatures van lokale werkgevers op de gemeentelijke website om de zichtbaarheid ervan te verhogen.
 • ​Herbekijken van het Kerkenbeleidsplan.
  Enkel het renoveren van de kerken is niet te verantwoorden. Herbestemming (bvb. bibliotheek, dansschool,…) van enkele kerken is dan ook hoog nodig. Te onderzoeken wat een meerwaarde kan zijn voor onze gemeente.
 •  

Een groener en netter Glabbeek

Afval
 • Meer controles houden op sluikstorten.
 • Sluikstorters strenger aanpakken en straffen, niet door een geldboete maar door een taak bvb. zelf zwerfvuil ruimen.
 • Belonen bij het ruimen van zwerfvuil, alle materiaal wordt ter beschikking gesteld en er wordt een vergoeding betaald per schoongemaakte kilometer.
  Een leuke bijverdienste voor onder meer vrijwilligers, scholen, jeugdbewegingen,….
 • Er dienen meer vuilnisbakken te komen op o.a. wandel- en fietroutes. Deze dienen regelmatiger geledigd te worden door de gemeentelijke diensten.
 • Onderhouden van de grachten.
 • De gemeente onkruidvrij houden, o.a. voet- en fietspaden worden niet snel genoeg onkruidvrij gemaakt.
 • Trage wegen onderhouden zodat deze wandel- en fietsbaar zijn.
 •  

Een socialer Glabbeek

sociaal glabbeek
 • Sociale woonwijk ‘De Melkroos’. Herbekijken van dit dossier en indien nodig een vernieuwend plan voorstellen, zodat dit tot uitvoering gebracht kan worden.
 • Onderzoeken waar sociale woningen wel kans op slagen hebben.
 • Baekveld. Herbekijken van het huidige dossier en aanpassen waar nodig (meer groen, veiligere wegen, veiligere schoolpoort, geen stadswijk ontwikkelen).
 • Fitnesstoestellen (in open lucht), speeltuigen, rustbanken,… integreren in de publieke ruimte.
 • Blijven inzetten op kwaliteitsvolle speelpleinwerking en kampen.
 • Op regelmatige basis activiteiten organiseren voor senioren (o.a. met kerst en/of nieuwjaar uitnodigen met busvervoer voor een etentje of activiteit).
 • Ondersteuning (financieel) van verenigingen (sport, wandel,…). Er wordt momenteel te veel gekeken voor activiteiten vanuit het gemeentebestuur. De plaatselijke verenigingen worden hierdoor een beetje in de kou gelaten.
 •  

Een fusie met buurgemeenten

Fusie
 • Fusies onderzoeken met de omliggende gemeenten.
  Een fusie zal ons in de toekomst opgelegd worden. Het kleine Glabbeek met zijn 5.000 inwoners zal hier niet aan ontkomen. We kunnen beter vooraf bekijken met welke gemeente we kunnen/willen samengaan zodat we een landelijke gemeente blijven.

Begrotingsdiscipline

budget
 • Een financieel gezonde gemeentekas.
 • Onderzoeken of het AGB een nuttige toevoeging is voor de gemeente en indien nodig herzien.
 •